Política de privacitat

Ús i tractament de dades de caràcter personal

EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L. li informa que les dades de caràcter personal que poguessin proporcionar-se, a través del web, així com els que pogués facilitar en el futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporats en els fitxers titularitat d'EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L., les dades dels quals consten en l'encapçalament.

Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar-li els serveis o facilitar-li els productes que sol•liciti, i si s’escau, per al compliment i execució dels contractes que pogués celebrar, conèixer millor els seus gustos, adequar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir-li nous serveis o productes i enviar-li informació relacionada amb les activitats d'EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L., a través de qualsevol mitjà, fins i tot l'electrònic. Els destinataris de la informació recollida seran, principalment, els empleats d'EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L.

Excepte en els camps en què expressament es determini el contrari per mitjà d'un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a aquestes preguntes impliqui un minvament en la qualitat dels serveis que vostè sol•licita. La falta d'emplenament dels camps determinats com a obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L. pugui prestar-li els serveis o li faciliti els productes que sol•liciti.

El consentiment atorgat per al tractament de les seves dades personals, pot ser revocat a qualsevol moment, dirigint-se a l'adreça d'EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats.

Exercici de drets: Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L. podran exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició respecte de les dades incorporades en els fitxers d'EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L.

Donat el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, ho ha de sol•licitar per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la seva recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.

L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L. en l'adreça indicada a l'inici.

Mesures de Seguretat

EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L. li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnic i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural.

L'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i enterament fiables i que EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L. no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que poguessin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'usuari.

Menors d'edat

En el supòsit que algun dels serveis i productes vagin dirigits a menors de 14 anys. EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L. sol•licitarà el consentiment dels pares o tutors per a la recollida de les dades personals del menor.

EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L. no respon d'aquelles dades de menors que sense poder conèixer EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L. aquest fet s'hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

Modificació de la Política de Privadesa

EUROPEA DE PNEUMÀTICS S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d'acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Autoritat competent en Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada, abans de la seva efectiva aplicació. L'ús del web després d'aquests canvis, implicarà l'acceptació d'aquests.

Legislació aplicable

Qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest web, serà regida, interpretada i sotmesa d'acord amb les lleis d'Espanya.

Venda de Pneumàtics

A Europea de Pneumàtics ens dediquem a la venda i reparació de pneumàtics. Som un taller de mecànica per a turismes, motocicletes i quads.

També som especialistes en la venda i reparació de pneumàtics agrícoles i de jardineria.

Localització